Πολιτική απορρήτου

πίσω στην ιστοσελίδα
αναζήτηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η σελίδα  με την επωνυμία Pandaforkids. Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για το PandaforKids. Γι’ αυτό και έχουμε αναπτύξει μια Δήλωση Απορρήτου η οποία καλύπτει το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας και ενημερώστε μας αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες.

Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει για όλες τις υπηρεσίες τoυ PandaforKids.Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η διαχειρίστρια Παρασκευή Γιαννακοπούλου, ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ευρωπαικός Κανονισμός 679/2016 και κείμενη ελληνική νομοθεσία).

 1. Τι θα πρέπει να γνωρίζω για τα προσωπικά δεδομένα;

Για τους σκοπούς της πολιτικής απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας και σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 ως έχει τροποποιηθεί με το Ν.3471/2006 και ισχύει αλλά και τον πρόσφατο Νόμο 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» νοούνται ως:

1) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων.

2) «Ευαίσθητα δεδομένα» είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

3) «Υποκείμενο των δεδομένων» είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.

4) «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία») είναι κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

5) «Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («αρχείο») είναι κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια.

6) «Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.

7) «Τρίτος» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

8) «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και με πλήρη επίγνωση, και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

9) «Αρχή» είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του ΓΚΠΔ-GDPR,  και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελληνική Επικράτεια ασκείται από την Αρχή που έχει συσταθεί με τον Ν.2472/1997 (Α’ 50). Η Αρχή αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια αρχή κατά το άρθρο 9Α του Συντάγματος και εδρεύει στην Αθήνα.

 1. Πώς γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων;

Στην ιστοσελίδα δημοσιεύονται φόρμες επικοινωνίας στις οποίες οι χρήστες μπορούν να καταχωρούν δεδομένα με δική τους ευθύνη. Εντούτοις, τα δεδομένα αυτά δεν είναι «ευαίσθητα» (άρθρο 2 περ. β Ν. 2472/1997), εφόσον δεν αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και τη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

Tα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 2 περ. δ Ν. 2472/1997) των «υποκειμένων των δεδομένων» (άρθρο 2 περ. γ΄ Ν. 2472/1997) επεξεργάζονται από τον καταχωρούμενο ως «υπεύθυνο επεξεργασίας» (άρθρο 2 περ. ζ Ν. 2472/1997) των δεδομένων αυτών. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία. α) την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του, β) το σκοπό της επεξεργασίας, γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, δ) την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης. 2. Εάν για τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη συνδρομή του υποκειμένου, οφείλει να το ενημερώνει ειδικώς και εγγράφως για τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και για τα δικαιώματά του, σύμφωνα με το άρθρα 11 έως και 13 του παρόντος νόμου. Με την αυτή ενημέρωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί στο υποκείμενο εάν υποχρεούται ή όχι να παράσχει τη συνδρομή του, με βάση ποιες διατάξεις, καθώς και για τις τυχόν συνέπειες της αρνήσεώς του (άρθρο 11 του Ν. 2472/1997). Ο χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή (άρθρο 13 N. 2472/1997).

Ο καταχωρούμενος ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαλλάσσεται από την υποχρέωση έγγραφης γνωστοποίησης προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καλούμενης στο εξής «η Αρχή», για τις περιπτώσεις που αναφέρονται εκτενώς στο άρθρο (άρθρο 7Α περ. ε § 1 Ν. 2472/1997).

 1. Ποιες πληροφορίες συλλέγονται;

Το Pandaforkids συλλέγει και επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο προορίζεται και ο οποίος αναφέρεται αναλυτικά στους όρους χρήσης της σελίδας μας.

Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά την χρήση της ιστοσελίδας, στις εξής περιπτώσεις:

 • Κατά την εγγραφή σας στο Ενημερωτικό Δελτίο του PandforKids (newsletter).
 • Όταν συμπληρώνετε φόρμες και έντυπα, είτε με την κατάθεση δήλωσης συμμετοχής σε διαγωνισμούς, είτε με την συμμετοχή στην συμπλήρωση ερωτηματολογίων, καθώς και με οποιοδήποτε αντίστοιχο τρόπο.

Η εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο του Pandforkids είναι προαιρετική και γίνεται ύστερα από την συγκατάθεσή σας για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Η εγγραφή σας γίνεται παρέχοντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και την ιδιότητά σας (π.χ. Γονέας, Εκπαιδευτικός, Μαθητής). Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την επικοινωνία του Pandforkids μαζί σας για προωθητικούς και διαφημιστικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση σεβόμενοι την ιδιωτικότητά σας, δηλώνουμε ότι δεν θα προβούμε σε καμία ενέργεια γνωστοποίησης κανενός από τα παραπάνω στοιχεία και δεν θα διανέμουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, για κανένα λόγο με μόνη εξαίρεση αυτή των προβλεπόμενων στις σχετικές διατάξεις περιπτώσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 1. Πώς γίνεται η συγκατάθεση των υποκειμένων;
  1. Συγκατάθεση υποκειμένων γενικά

Η «συγκατάθεση» των «υποκειμένων των δεδομένων» για την «επεξεργασία» των δεδομένων τους λαμβάνεται μέσω της συμπλήρωσης της εκάστοτε φόρμας. Ειδικότερα, για να καταστεί δυνατή η υποβολή της φόρμας το «υποκείμενο των δεδομένων» υποχρεώνεται α) να φτάσει έως το τέλος τη γραμμή κύλισης ενός ευανάγνωστου πεδίου, στο οποίο αναγράφονται η πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του και β) ακολούθως, αφού είναι βέβαιο ότι ενημερώθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων του, να τσεκάρει το κουτάκι αποδοχής (άρθρο 2 περ. ια Ν. 2472/1997, άρθρα 1 § 4 και 3 § 4 Οδηγίας 2/2011 με αριθμό πρωτοκόλλου Γ/ΕΞ/2994/29-4-2011 της Αρχής). Το «υποκείμενο των δεδομένων» μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του προς επεξεργασία των δεδομένων του, χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής του δεν έχει αναδρομικό αποτέλεσμα.

  1. Συγκατάθεση ανηλίκων

Ως προς την συγκατάθεση ανηλίκου ισχύουν όπως προβλέπει το άρθρο 21 του  Ν. 4624/2019: «1. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη, εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεσή του. 2. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών η επεξεργασία της παραγράφου 1 είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου του».

 1. Ποιος είναι ο σκοπός και η νομική βάση της επεξεργασίας;
  1. Σκοπός της επεξεργασίας

Το Pandaforkids σεβόμενο τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων δηλώνει ότι θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής νόμιμους και λεπτομερώς διατυπωμένους σκοπούς:

 1. Για να αναλυθεί το περιεχόμενο που έχει προβληθεί στην σελίδα για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για να παρέχονται στατιστικά σε τρίτους, πάντα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να σας τακτοποιήσουνε.
 2. Για να κατανοήσουμε την επιτυχία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 • Για να βελτιώνουμε συνεχώς το περιεχόμενο της σελίδας με την μέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση με εσάς, μέσω των ερεθισμάτων που θα μας δώσετε.
 1. Για να σας στέλνουμε ενημερώσεις, ειδοποιήσεις ή και newsletters για τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες που διοργανώνονται.
 2. Για την ενημέρωσή σας για τυχόν σημαντικές αλλαγές και τροποποιήσεις στο τρόπο λειτουργίες της σελίδας.

Ειδικότερα, πρωταρχικός μας στόχος στη συλλογή πληροφοριών είναι να σας προσφέρουμε μια βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα βάσει της αναζήτησης τους, ώστε να σας φέρουμε σε επικοινωνία με τον επαγγελματία ή την οικογένεια, να  δείτε τυχόν προσφορές που μπορεί να τρέχουν από εμάς, να ενημερώνεστε για το εκπαιδευτικό υλικό και για την χρήση του. Για την ασφάλεια όλων των χρηστών αλλά και βάσει των νέων Ευρωπαϊκών νόμων περί Προσωπικών Δεδομένων, απαγορεύεται η μεταβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων επαγγελματιών/οικογενειών που έχουν αντληθεί κατά την χρήση της υπηρεσίας σε τρίτους. Μια τέτοια ενέργεια θεωρείται κακόβουλη και διώκεται ποινικά.

Θα σας στέλνουμε πληροφορίες που σχετίζονται αποκλειστικά με τις υπηρεσίες μας  σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Γενικά, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις επικοινωνίες, οι οποίες δεν είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Αν δεν επιθυμείτε να τις λαμβάνετε, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε/διαγράψετε το λογαριασμό σας.

Από την άλλη πλευρά, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη ορισμένων επικοινωνιών από το pandaforkids, όπως το newsletter μας, κάνοντας κλικ στο «Διαγραφή», το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος ή στέλνοντας ένα email στον διαχειριστή.

  1. Νομική αιτία της επεξεργασίας

α) Η συγκατάθεσή σας, σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται, όπως π.χ. όταν επιθυμείτε να λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου newsletter, ενημερώσεις, ειδοποιήσεις για νέα, εκδόσεις, προσφορές, ή ακόμα και προωθητικές ενέργειες, όταν δεν υπάρχει προηγούμενη μεταξύ μας συναλλαγή. Τη συγκατάθεσή σας θα μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ελεύθερα μέσω της φόρμας εγγραφής του newsletter.

β) Η συμβατική σχέση για την παροχή των υπηρεσιών και η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων π.χ. για τη διαφημιστική προβολή σας.

γ) Το έννομο συμφέρον του Pandaforkids π.χ. να αναλύουν το περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τους, ή/και να προβαίνουν σε ανάλυση των εφαρμογών.

δ) Η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όπως για παράδειγμα τη φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας και του ΑΦΜ για την έκδοση νόμιμου παραστατικού και την τήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ.

Η σελίδα μας δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς, πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται εντός του Pandaforkids. Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στον διαχειριστή του Pandaforkids, που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα:

 • Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται αυτό από το Pandforkids. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από την λίστα του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «unsubscribe» που βρίσκεται στο τέλος της αρχικής φόρμας εγγραφής, καθώς και στο τέλος του κάθε εβδομαδιαίου newsletter που λαμβάνετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας διαγράφονται αμέσως αυτόματα.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής σας σε διαγωνισμό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζετε στo Pandaforkids διαγράφονται αυτόματα μετά την πάροδο χρόνου 30 ημερών για τυχόν ενστάσεις, αμφισβητήσεις ή αντιρρήσεις από άλλους συμμετέχοντες, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις ειδικές αρχές προστασίας δεδομένων του εκάστοτε διαγωνισμού ή αν μας χορηγήσετε πρόσθετη ρητή σχετική συγκατάθεση. Σε περίπτωση, όμως, υλικού επάθλου, τα δεδομένα των νικητών φυλάσσονται για όλη τη διάρκεια ύπαρξης νόμιμων αξιώσεων εγγύησης, για να είναι εφικτή η εκ των υστέρων αποκατάσταση ή η ανταλλαγή σε περίπτωση ελαττώματος.
 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση (π.χ. σύμβαση παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών), τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
 1. Μπορούν να τροποποιηθούν οι παρόντες όροι:

Ο επεξεργαστής των δεδομένων δικαιούται βάσει των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 να τροποποιήσει τους παραπάνω όρους χωρίς προηγούμενη όχληση ή ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων. Για τον παραπάνω λόγο, ζητούμε τον κατά διαστήματα έλεγχο των όρων μας και σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς δεν σας βρίσκει σύμφωνους έχετε δικαίωμα να αποχωρήσετε από την ομάδα μας και να απέχετε από την χρήση των υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων.

 1. Ποια δικαστήρια είναι αρμόδια για οποιαδήποτε προκύπτουσα διαφορά;

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ ιστοσελίδας και επισκέπτη από την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού του χαρακτήρα,  εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Το Pandaforkids έχει ως πάγια επιδίωξη να επιλύει φιλικά και εξωδικαστικά οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν από τη χρήση ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης/μέλος εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο, πληροφορία ή θέμα στον ιστότοπο, παρακαλείστε να ενημερώσετε άμεσα τη διαχειρίστρια της ιστοσελίδας στο pandaforkids7@gmail.com.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας, μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

 1. Τι είναι τα cookies;

Η ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως το pandaforkids.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή, και την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και ειδικότερα διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η σελίδα μας χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των Cookies από την Google. Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία, προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα παιδιά απαιτούν ειδική προστασία όσον αφορά τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, καθώς τα παιδιά μπορεί να έχουν μικρότερη επίγνωση των σχετικών κινδύνων, συνεπειών και εγγυήσεων και των δικαιωμάτων τους σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θέλουμε να κάνουμε ξεχωριστή μνεία για αυτό. Αυτή η ειδική προστασία θα πρέπει να ισχύει ιδίως στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εμπορία ή τη δημιουργία προφίλ προσωπικότητας ή προφίλ χρήστη και τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά παιδιά κατά τη χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται άμεσα σε ένα παιδί. Η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη σε συνάρτηση με υπηρεσίες πρόληψης ή παροχής συμβουλών που προσφέρονται άμεσα σε ένα παιδί (σκέψη 38 του ΓΚΠΔ).

Νομιμότητα της Επεξεργασίας Δεδομένων Παιδιού

Όταν η επεξεργασία δεδομένων παιδιού σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί λαμβάνει χώρα με βάση τη συγκατάθεση, η επεξεργασία είναι σύννομη εάν το παιδί είναι τουλάχιστον 15 χρονών. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου του (άρθρο 21 του Ν. 4624/2019). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσει στις περιπτώσεις αυτές ότι η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία (άρθρο 8 § 2 του ΓΚΠΔ).

Η επεξεργασία δεδομένων παιδιού στη βάση των έννομων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί (άρθρο 6 § 1 στ’ του ΓΚΠΔ).

Βασικές Αρχές

Η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 καθορίζει τις εξής αρχές για την επεξεργασία των δεδομένων παιδιού (Opinion 2/2009 for the protection of personal data of children, 11.2.2009, p. 4):

 • Το μείζον συμφέρον του παιδιού : Σύμφωνα με την αρχή αυτή, ένα πρόσωπο που δεν έχει ακόμα αποκτήσει σωματική και ψυχολογική ωριμότητα έχει ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας από άλλα πρόσωπα. Ο σκοπός που πρέπει να επιδιώκεται είναι η βελτίωση των συνθηκών για το παιδί και η ενδυνάμωση του δικαιώματος του στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
 • Προστασία και φροντίδα για την ευημερία των παιδιών : Λόγω του ότι η ανωριμότητα του παιδιού το καθιστά ευάλωτο, πρέπει να παρέχεται κατάλληλη προστασία και μέριμνα στο παιδί και την προστασία αυτή πρέπει να αναλαμβάνει η οικογένεια, η κοινωνία και το κράτος.
 • Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή : Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται από το άρθρο 16 της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού.
 • Αντιπροσώπευση:Τα παιδιά έχουν ανάγκη νομικής αντιπροσώπευσης προκειμένου να ασκήσουν τα περισσότερα από τα δικαιώματά τους, ωστόσο η ανάγκη αυτή πρέπει να σταθμίζεται με το μείζον συμφέρον του παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ζητείται η γνώμη του παιδιού, από ορισμένη ηλικία, σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, αλλά και ότι αν η επεξεργασία δεδομένων άρχισε με τη συγκατάθεση του νόμιμου αντιπροσώπου του, το παιδί μπορεί με την ενηλικίωσή του να την ανακαλέσει.
 • Σύγκρουση του μείζονος συμφέροντος του παιδιού με το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων, κατά την οποία υπερτερεί το πρώτο, όπως π.χ. στην περίπτωση όπου προσωπικά δεδομένα πρέπει να κοινοποιούν σε δημόσια αρχή για τη διερεύνηση κακοποίησης παιδιού.
 • Προσαρμογή στο βαθμό ωριμότητας του παιδιού : Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η άσκηση των δικαιωμάτων του, εν προκειμένω στην προστασία δεδομένων, πρέπει να είναι σχετική με το επίπεδο ωριμότητας του παιδιού.
 • Δικαίωμα συμμετοχής : Κατά την ανάπτυξη τους τα παιδιά πρέπει να συμμετέχουν πιο τακτικά στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει καταρχήν να έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης της γνώμη του και όταν αποκτούν επαρκή ικανότητα, να λαμβάνουν κοινή με τους γονείς τους απόφαση ή αυτόνομη απόφαση.

Η θέση του παιδιού ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων

Δεδομένου ότι τα παιδιά χρήζουν ειδικής προστασίας, κάθε ενημέρωση και ανακοίνωση, εάν η επεξεργασία απευθύνεται σε παιδί, θα πρέπει να διατυπώνεται σε σαφή και απλή γλώσσα την οποία το παιδί να μπορεί να κατανοεί εύκολα (σκέψη 58 του ΓΚΠΔ). Στα πλαίσια αυτά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να παρέχει την ενημέρωση των άρθρων 13 και 14 και κάθε ανακοίνωση στο πλαίσιο των άρθρων 15 έως 22 και του άρθρου 34 σχετικά με την επεξεργασία σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση, ιδίως όταν πρόκειται για πληροφορία απευθυνόμενη ειδικά σε παιδιά (άρθρο 12 του ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμα διαγραφής έχει ιδίως σημασία όταν το υποκείμενο των δεδομένων παρέσχε τη συγκατάθεσή του ως παιδί, όταν δεν είχε πλήρη επίγνωση των κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία, και θέλει αργότερα να αφαιρέσει τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κυρίως από το Διαδίκτυο. Το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να μπορεί να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι πλέον παιδί (σκέψη 65 του ΓΚΠΔ).

Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, στον βαθμό που παράγει νομικά αποτελέσματα έναντι προσώπου ή το επηρεάζει σημαντικά κατά ανάλογο τρόπο, θα πρέπει να μην αφορά παιδί (σκέψη 71 του ΓΚΠΔ).

 

Επικοινώνησε μαζί μας

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τους παραπάνω Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο τηλ. 6947794594 ή στο email: pandaforkids7@gmail.com.